Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Dominant-core usluga
Dominant core j.d.o.o.

Uvod

Sve usluge navedene su na Dominant core web stranici. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.dominant-core.hr.

Upit za uslugu od strane Korisnika upućen putem popunjenog formulara „Upit za ponudu“ na stranici www.dominant-core.hr smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (Upiti za podršku) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i Dominant core smatra se dijelom ovog Ugovora.

Dominant core će svaku uslugu, ponudu i upit za ponudu arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u korisničku zonu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke Dominant core j.d.o.o. a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga, cijena usluga, na koji period se iste odnose (za zakup hostinga i domene). Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Plaćanje i ugovor

Sve cijene Dominant core usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Dominant core usluge se plaćaju unaprijed – avansno u cijelosti ili djelomično avansno osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, Dominant core će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko je način plaćanja ponude bio djelomično avansan, račun za ostatak ukupnog iznosa ispostavlja se po preuzimanju gotove web stranice, odnosno najkasnije 90 dana nakon uplate djelomičnog avansa u slučaju ako je razlog nedovršene stranice kašnjenje Korisnika u dostavi kompletnog materijala ili dodatnih zahtjeva za izmjenama.

Ukoliko račun nije podmiren do datuma dospijeća Domimnant core će poslati i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje Dominant core će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.

Ponuda za izradu web stranice isključivo se odnosi na izradu web stranice do njenog završetka, odnosno  preuzimanja gotove stranice. Sve ostale radnje dodavanja , izmjena i brisanja sadržaja nisu uključene ponudu izrade web stranice i naplatit će se posebno. U slučaju dodatnih zahtjeva Korisnika za izmjenama sadržaja i funkcionalnosti stranice nakon završetka i preuzimanja, posao će se naplatiti prema važećem cjeniku ovisno o veličini zahtjeva. Odnosno nakon zaprimljenog pisanog zahtjeva, Korisniku će se dostaviti ponuda za izvršenje istog. Po pisanom prihvaćanju ponude i plaćenoj ponudi pristupa se rješavanju zahtjeva.

Otkazivanje ugovora znači da Dominant core nije dužan čuvati podatke nove web stranice Korisnika te se ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka. U ovom slučaju otkazivanja Ugovora od strane Dominant corea, Dominant core nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene Dominant corea izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu Dominant core za naručene usluge izdaje račune te ih dostavlja u eletronskom obliku te su u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Sadržaj

Sadržaj web stranice isključivo dostavlja Korisnik. Dominant core nije dužan lektorirati tekstove i vršiti prijevode na strane jezike. Dostavljeni sadržaj je u potpunosti vlasništvo Korisnika i Korisnik u potpunosti odgovora za njega. Ako je od Korisnika zaprimljen sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima od strane trećih osoba, a Korisnik ne polaže pravo na korištenje istog, Dominant core ima pravo odbiti postaviti takav sadržaj.

Vlasništvo web stranice

Stranice su u vlasništvu Dominant corea dok se god ne izvrši kompletna uplata po ponudi / računu. Nakon uplate svih dogovorenih sredstava, stranice prelaze u vlasništvo Korisnika, osim ako drugačije nije dogovoreno po ugovoru.

Rok izrade

Rok za završetak izrade web stranice je za svaki projekt individualan i definira se po ponudi ili ugovoru, a počima teći od datuma prihvaćanja ponude / ugovora. Kašnjenje dogovorenog roka moguće je u slučaju ako Korisnik nije dostavio kompletan sadržaj za izradu web stranice, ili od strane Korisnika postoje naknadni zahtjevi za izmjenama bilo koje vrste koji su ugovoreni dodatnim ponudama ili zahtjevima na bilo koji drugi način. Dogovoreni rok se u tom slučaju prolongira za minimalno 20 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana dostave kompletnog sadržaja ili dana ugovorenog zahtjeva.

Ako Korisnik ne dostavi kompletan sadržaj u roku od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora, stranica se smatra završenom sa sadržajem koji je do tada postavljen te se prelazi na fazu preuzimanja i naplate ukupnog iznosa izrade. Korisniku se u toj situaciji nakon preuzimanja omogućuje da u sljedeća dodatna tri mjeseca dostavi ostatak sadržaja kako je dogovoreno po ovom Ugovoru. Ukoliko Korisnik niti nakon isteka dodatna tri mjeseca ne dostavi ostatak sadržaja, nakon isteka u potpunosti gubi pravo na postavljanje sadržaja koje je uključeno u cijenu ponude. Sadržaj se u tom slučaju može postaviti jedino na temelju nove ponude i važećeg cjenika.

Edukacija za samostalno uređivanje sadržaja

Korisnik može sam postavljati, mijenjati i uređivati članke na web stranici koji se nalaze u blog kategoriji, dodavati fotografije u galeriji slika te postavljati proizvode u web shop ili katalog proizvoda. Korisnik u tom slučaju dobije pristupne podatke za Editora stranice i sa tim dozvolama može uređivati samo gore navedeni sadržaj. Za izvođenje istih Klijet treba imati stečeno osnovno poznavanje rada na računalu. Upute za korištenje, editiranje članaka u .pdf formatu izdaju se na zahtjev Korisnika, koji je u roku od tri mjeseca nakon završetka web stranice pisanim putem zatražio upute.

Na izričit zahtjev Korisnika, dodjeljujemo dozvole Superusera. Osim članaka i portfolia, Korisnik ima dopuštenje editirati i ostale module, slidere, komponente i template web stranice koji su ujedno i vitalni djelovi web stranice. No, nehotičnom promjenom, brisanjem i sl. pojedinih postavki modula, komponenti itd. može se ugroziti web stranica i njeno objavljivanje. Upute za Superusera, odnosno editiranje cjelokupne stranice (promjene slika, teksta, izbornika i kontakt podataka koji nisu smješteni u člancima, web shopu ili katalogu) naplaćuju se dodatno, a izdaju se u .pdf formatu na temelju pisanog zahtjeva Korisnika.

S obzirom da Korisnik u potpunosti preuzima ispravnu i fukcionalnu stranicu, za sve moguće daljnje zahtjeve Korisnika koji se tiču popravaka, promjena, funkcionalnosti itd. na web stranici, ispostavit ćemo ponudu u skladu sa složenošću zahtjeva.

*Sa dodijeljenom dozvolom Editora stranice, Korisnik ne može mijenjati globalni dizajn, niti funkcionalnost stranice.

**Upute za izmjenu strukture, dizajna, tipografije, boje, funkcionalnosti stranice, profesionalnu SEO optimizaciju, obradu slika u drugim programima i sl. ne izdajemo.

***Edukaciju za izgradnju dodatnih stranica predloška, promjenu pozicija modula, komponenti, i općenito iz web dizajna, nemamo u svojoj ponudi.

Garancija

Garancija na funkcionalnost web stranice vrijedi godinu dana od dana pruzimanja gotove stranice za sve web stranice koje su smještena na Dominant core hosting.

Stranica može biti građena od pojedinih komponenti koje su dostupne za korištenje, odnosno zakupljene na određeni vremenski rok od strane trećih osoba. U slučaju ako korisnik nema uslugu održavanja stranice sa Dominant coreom, Dominant core nakon isteka roka garancije nije dužna obnavljati nefunkcionalne komponente.

Za izrađene gotove stranice koje ne smještamo na naš hosting, ne izdajemo garanciju, jer ne možemo jamčiti sigurnu pohranu svih podataka i pravilan rad svih komponenti i modula stranice, jer do nefunkcionalnosti može doći radi sigurnosnog propusta providera ili bilo kakve nadogradnje web servera na kojem je smještena stranica, od utjecaja trećih osoba te svih ostalih nepredvidivih događaja .

Stranice radimo prilagođene zadnjim verzijama pretraživača. Postoji mogućnost da neki elementi web stranice neće raditi ili djelomično neće raditi na starijim pretraživačima, jer starije verzije pretraživača možda ne podržavaju najnovije tehnologije koje se koriste u izradi novih web stranica. U tom slučaju, ako web stranica uredno radi na novom pretraživaču, a ne radi na starijoj verziji pretraživača, funcionalnost ne prilagođavamo starijim pretraživačima.

Na zahtjev, Korisnik može tražiti pristupne podatke za administratora (Superuser-a) cjelokupne stranice, međutim, dodjelom tih dozvola/podataka jamstvo na stranicu prestaje u potpunosti važiti. Ukoliko dođe do mogućih nefunkcionalnosti stranice koje su nastale nakon dodjela dozvola Korisniku/superuseru, njihovo otklanjanje od naše strane naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je svjestan da će Dominant core uskratiti postavljanje sadržaja sa mogućnošću otkazivanja Ugovora u sljedećim slučajevima:

a) korištenje usluge protivno Ugovoru.

b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).

c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.

d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.

e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.

f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).

g) pokretanje browser based igri

h) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.

i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.

j) dijeljene email računa,

k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

Dominant core odriče se bilo kakve odgovornosti ako je na web stranicu postavila i javno objavila sadržaj koji je zaprimila od Korisnika, a koji je zaštićen autorskim pravima trećih osoba te Korisnik ne polaže pravo za korištenje istog.

Dominant core nije dužan Korisnika obavještavati o važećim pravnim zakonskim obvezama koje treba sadržavati, odnosno ne smije sadržavati web stranica koja se izrađuje. Dominant core se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko web stranica ne poštuje zakonsku regulativu.

Dominant core ne radi sigurnosne kopije podataka web stranica koje nisu smještene na Dominant core hostingu. U tom slučaju Korisnik je odgovoran pobrinuti se, raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. Dominant core neće se smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

Ukoliko uslijed navedenih slučajeva dođe do otkazivanja Ugovora na zahtjev bilo koje strane, Dominant core nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora Dominant core čuva u digitalnom obliku, a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

Dominant core će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB ili VAT broj. (OIB je obavezan za sve pravne i fizičke osobe iz HR, VAT za sve pravne osobe iz EU (ako su u sustavu PDV-a). Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti Dominant coreu.

Dominant core neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela.

Dominant core će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge

b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.

c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.

d) Kod druge nepredvidive situacije

Sadržaj web stranice je isključivo na odgovornost Korisnika, Dominant core se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za sadržaj web stranice Korisnika kao niti posljedicu korištenja istih.

Nadležnost

Za sve sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem između Dominant corea i Korisnika nadležan je sud u Splitu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Dominant core će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Dominant core ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku, Korisnik se poziva na povremeni pregled uvjeta korištenja koji su javno dostupni na našim web stranicama.

Jednostrani raskid Ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana koji počinje teči od datuma sklapanja Ugovora. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, Klijet mora obavijestiti Dominant core o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom na email info@dominant-core.hr , u kojoj treba navesti svoje ime i prezime / naziv tvrtke, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Odnosno, Dominant core vrši Korisniku povrat novaca u potpunosti koji je uplaćen i time se obustavljaju i ukidaju sve usluge koje proizlaze iz Ugovora tako da niti jedna strana prema drugoj nema nikakvih potraživanja niti odgovornosti za možebitne posljedice prouzrokovane raskidom.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

Dominant core
Detalji tvrtke

Naziv:
Dominant core j.d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Don Šimuna Karamana 75, 21204 Dugopolje, Hrvatska

OIB:
26334207630

VAT:
HR10580186503

Račun:
Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR08 2340 0091 1109 1887 2

Nadležni sud:
Trgovački sud u Splitu

Direktor:
Domagoj Rogošić
+385 (0) 99 577 8187
info@dominant-core.hr

Kontaktirajte nas!
Imate dodatnih pitanja?
Kontakt
Pogledajte što smo zadnje radili
Naši zadnji projekti